Поштенските услуги во земјите во развој!

Воспоставувањето на ефикасни и сеопфатни поштенски системи во земјите во развој е важно на меѓународно ниво, како и од домашна гледна точка.

Внатрешната потреба за добра поштенска услуга е доволна за да се оправда високиот приоритет. Распространетата мрежа на поштата низ целата земја им обезбедува на владите во земјите контакт со своите луѓе за спроведување на административни програми во областите како социјално осигурување, оданочување и јавно информирање. Кога работењето на поштите е соодветно развиено, поштата може да стане и еден од главните работодавци во една земја: може да помогне да се промовира економскиот раст преку нејзината потреба за вработување, купување возила и опрема и има потенцијал да стане главен корисник на транспортните услуги. Потенцијалот за вработување во поштенската индустрија е очигледен поради фактот дека процентот на работоспособното население што се занимава со обезбедување поштенски услуги е генерално неколку пати поголемо во развиените отколку во земјите во развој.

Ефикасна поштенска услуга, покрај промовирање на националната кохезија е суштинска за развој на индустријата и трговијата.

Со оглед на брзото проширување на поштенскиот бизнис во повеќето земји во развој, обуката на персоналот е од суштинско значење. Според тоа, почетната активност на сите пошти е во голема мерка посветена на ова поле. Покрај тоа во некои земји во светот, обезбедена е стручна помош за формирање национални училишта за обука на поштенските работници, како и формирање на регионални центри за среден и повисок раководен персонал, како оние што се поставени во Абиџан, Брегот на Слоновата Коска и во Бангкок и Дамаск. Специјални инструктори-курсеви за обука се спроведуваат во Велика Британија и Франција, како и во мултинационални училишта во Африка, Азија и Латинска Америка, каде се одржуваат семинари и за службеници од повисоките рангови во поштата. Така, мисиите на експерти се насочени или кон поштенските услуги во целина или кон одреден сектор на поштенска активност. Некои поголеми проекти може да вклучуваат целосна поштенска организација, како и обука по пошта, вакви проекти се преземени во Етиопија и Нигерија.

Многу земји во развој не се во можност да обезбедат дури ни минимален обем на поштенски капацитети. За да се потенцира потребата за подобрување и да се обезбеди мерило за иден напредок, треба да се усвојат одредени клучни цели на планирање, што опфаќаат управување, квалитет на услугата, унапредување на нејзините финансиски услуги и подобрени јавни информации. Тие треба да се спроведат особено во најмалку развиените земји.